Kombi prevoz Budimpešta, Beč, Temišvar, Prag, Bratislava

Gea Tours: Kombi prevoz putnika, najam vozila, avio karte-NON-STOP 24h

Nakon što vaša kreditna „Kompanija“ odobri podatke o vašoj kreditnoj kartici, i pod uslovom da su naručene karte dostupne, vaša ponuda će se smatrati izvršenom. Sve napred navedeno se odnosi, naročito, i na izbor fakultativnih izleta bez obzira što isti nisu sastavni deo programa putovanja i što ih organizuje strana agencija – treće lice. Kod prevoza autobusom putnik može poneti 1 komad prtljaga ukupne težine do 20 kg. – dodatne usluge room https://taxi-travel.me/ servis, korišćenje sobnog bara, klima uredjaja, sportske, lekarske, telefonske usluge, koršćenje ležaljki i suncobrana, troškove smeštaja u jednokrevetnoj sobi, sobi sa posebnim karakteristikama, posebne obroke i druge vidove posebnih vanstandardnih usluga i sl. Ukoliko su cene iskazane u stranoj valuti plaćanje se vrši isključivo u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan uplate, odnosno po kursu navedenom u Programu putovanja.

Sea Dance Festival: Scheduled Transport From All Over Montenegro – Total Montenegro News

Sea Dance Festival: Scheduled Transport From All Over Montenegro.

Posted: Tue, 20 Aug 2019 07:00:00 GMT [source]

Instrukcije i uputstva turističkog vodiča, turističkog pratioca ili predstavnika organizatora (posebno u vezi sa vremenom polazaka, prevozom, smeštajem, zakonskim i drugim propisima i dr.) obavezuju putnika a nepridržavanje pomenutih instrukcija predstavlja povredu ovih opštih uslova i sve eventualne posledice i štetu u takvom slučaju snosi putnik u celosti. Medjutim, predstavnik organizatora, pratilac ili vodič nije ovlašćen donositi odluku o eventualnoj neophodnosti za medicinsku pomoć putniku, ili pak intervenciju policije i slično, već odluku o tome donosi isključivo putnik, po sopstvenom nahođenju i potrebi, u svakom konkretnom slučaju. Fakultativni izleti nisu sastavni deo programa putovanja, i predstavljaju zaseban ugovor zaključen https://podgorica.taxi/ sa organizatorom izleta, inostranom agencijom, (koja vrši i naplatu troškova fakultative, u efektivi, u inostranstvu ) po konačnom izboru samog putnika, tako da organizator ne može biti odgovoran za fakultativne izelete, niti druge vidove fakultativnih programa. Prema pravilima organizatora fakultativnog izleta (ino agencije) ne pojavljivanje u zakazano vreme, smatra se odustankom od fakultativnog izleta, i putnik nema pravo na pvraćaj uplaćenih sredstava. 3.4.6 „Kompanija“ zadržava pravo da promeni metod isporuke karata (na primer, od isporuke hotela do mesta okupljanja), ukoliko je potrebno. U tom slučaju, „Kompanija“ će Vas blagovremeno obavestiti i neće biti odgovorna za bilo kakvu štetu koju su izazvale takve promene.

Minibus prevoz

U tom slučaju, promena načina usluživanja obroka ne može biti predmet reklamacije putnika i organizator ne može biti odgovoran za takvu promenu. U smeštajnom objektu su identični uslovi ishrane, bez obzira da li po Ugovoru putuju taxi becici http://www.taxi-travel.me/ deca, starija lica ili lica sa posebnim potrebama. U slučaju da na licu mesta putnik sa neposrednim pružaocem ishrane postigne drugačiji dogovor, Organizator ne snosi nikakvu odgovornost za neadekvatno izvršenu uslugu ishrane.

Budva, Montenegro: Secret Seaside – Telegraph – The Telegraph

Budva, Montenegro: Secret Seaside – Telegraph.

Posted: Tue, 04 Aug 2015 07:00:00 GMT [source]

Cene su formirane na osnovu poslovne politike Organizatora putovanja i ne mogu biti predmet prigovora Putnika. Putnik garantuje da on lično, njegove isprave, prtljag ispunjavaju uslove odredjene pozitivnim propisima naše zemlje, propisima odredišne zemlje, kao i zemalja kroz koje se vrši tranzit ( granični, carinski, sanitarni, monetarni i drugi propisi ). Putnik odgovara za štetu koju pričini organizatoru putovanja ili trećim licima, kršenjem navedenih zakonskih i administrativnih propisa. – da putniku, neposredno pre polaska na put dostavi ime, adresu i broj telefona lokalnog predstavnika,odnosno lokalne agencije,ino partnera organizatora, i telefon, a izuzetno i po potrebi adresu organizatora za nužnu pomoć putniku. “Terra Travel u svom voznom parku ima preko 50 vozila (kombi vozila, minibuseve, turističke autobuse) i kao odgovorna kompanija posedujemo sve potrebne licence za obavljanje kako domaćeg tako i međunarodnog vanlinijskog prevoza putnika.”

Ioni Hotel, Olimpska regija – Paralia

Cena aerodromskih taksi i avio karata, podložna je promenama, a istu propisuje avio prevoznik, s tim što je relevantna cena na dan realizacije leta, te se odbijanje putnika da plati eventulanu razliku u ceni u odnosu na onu koja je važila u vreme zaključenja ugovora, smatra odustajanjem od putovanja, te povlači primenu tač.11 ovih OUP-a. Kvalitet usluge, lokalni prevoz raznovrsnost i kvantitet hrane odredjen je zvaničnom kategorijom objekta, visinom cene, lokalnim običajima na odredjenoj destinaciji, bez obzira da li se radi o usluživanju po principu švedskog stola ili menija. Usluge all inclusive, all inclusive light, all inclusive superior, all inclusive ultra superior i dr. podrazumevaju usluge po internim hotelskim pravilima( pružaju se od trenutka ulaska u hotel, do trenutka napuštanja ) i ne moraju biti identične, ni u okviru iste kategorije, na istoj destinaciji.

  • Na primer, „Kompanija“ neće biti odgovorna u slučaju da su karte dostavljene na recepciju hotela / zgrade kupca, ali kupci nisu dobili karte zbog propusta hotela da prosledi karte kupcu.
  • Imajte na umu da datumi mečeva evropskih fudbalskih liga možda nisu bili poznati u trenutku pravljenja Porudžbine.
  • Visokog ili umerenog rizika, kao i o svim drugim činjenicama koje bi, u konkretnom slučaju, mogle biti relevantne, za izbor i realizaciju putovanja.
  • Ukoliko u naznačenom roku ( 8 dana) putnik pismeno ne obavesti organzatora da odustaje od ugovora, smatra se da je saglasan sa novom cenom.
  • Organizator putovanja, u slučaju da putnik koji je odustao, obezbedi odgovarajuću zamenu, ili pak zamenu izvrši sam organizator, dužan je putniku izvršiti povraćaj uplaćenih sredstava u ukupnom iznosu, po odbitku samo stvarnih i učinjenih troškova.
  • „Kompanija“ neće biti odgovorna u slučaju da vam nije odobren prijem na događaj ili ste udaljeni sa stadiona zbog nepoštovanja ovih smernica.

Zbog toga, pri stavljanju Vaše rezervacije, proverite da li je meč koji vas zanima prikazan kao “Nije konačan” na našem „Sajt“u. Ako jeste – potražite napomenu koja ukazuje na moguće vremenske rokove i planirajte putovanje u skladu s tim. Opšti uslovi korišćenja (“Uslovi”), kao i sve informacije koje su prezentovane na „Sajt“u i u e-mailovima koje Vam daje „„Kompanija““, predstavljaju zakonski ugovor između Vas i „Kompanije“ u pogledu pristupa i korišćenja ovog „Sajt“a i usluga koje pruža „„Kompanija““ (“Sporazum”).

Hotel Haris, Albanija – Valona

– 100 % ako se otkaže 9 do 0 dana pre početka putovanja ili u toku putovanja. Da se najkasnije 24 sata ali ne ranije od 48 sati informiše kod vodiča-predstavnika o tačnom vremenu povratka. Putnik je u obavezi da dobronamerno sarađjuje i strpljivo sačeka vremenski okvir od h da se opravdani prigovor otkloni ( kvar frižidera, nestanak struje ili vode, loše očišćen apartman i dr.).

taxi becici	http://www.taxi-travel.me/'

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *